WSTĘP

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza -Witkacego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza -Witkacego w Krakowie: https://21lo-krakow.pl/

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI STRONY

Daty publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-29

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności i włączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • nie każdy obraz na stronie posiada opis pozwalający osobom korzystającym z technologii asystujących poznanie jego treści,
 • na stronie znajdują się skany dokumentów, które nie są rozczytywane przez programy wspomagające osoby z niepełnosprawnościami,
 • strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu,
 • niektóre graficzne linki nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt,

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości tekstu w opublikowanych artykułach.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: xxilokr@post.pl
Telefon: +48 12 648 49 95

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
Adres: 31-606 Kraków, os. Tysiąclecia 15
E-mail: xxilokr@post.pl
Telefon: +48 12 648 49 95
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne XXI Liceum Ogólnokształcące nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.