Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo!


Dokumenty dotyczące rekrutacji do szkoły pierwszego wyboru można składać w formie elektronicznej. W przypadku XXI Liceum Ogólnokształcącego utworzona została w tym celu specjalna skrzynka pocztowa, której adres e-mail to:

rekrutacja@21lo-krakow.pl

Jeśli wybierzecie Państwo drogę mailową w celu złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły, należy w pierwszej kolejności wydrukować wniosek wypełniony w systemie:


https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/


W portalu rekrutacyjnym kandydaci mogą zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny). Następnie rodzice lub prawni opiekunowie podpisują wniosek i przesyłają skan podpisanego dokumentu. Możliwość wyboru drogi elektronicznej nie dotyczy potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.


Oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście w terminach od 21 czerwca do 10 lipca 2024 roku.
Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany następuje poprzez przedłożenie:

a) Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b) Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) 2 zdjęć (prosimy, aby zdjęcia były podpisane na odwrocie),
d) Karty zdrowia ucznia,
e) Opinii z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeżeli kandydat takową posiada)

W załączniku znajdziecie Państwo szczegółowy harmonogram rekrutacji.

Komisja rekrutacyjna XXI LO