Szkoła powinna stwarzać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, społecznego i obywatelskiego poprzez działania mające na celu umożliwienie rozwoju uzdolnień, zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych, udzielanie pomocy w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i rozwój umiejętności.

ABSOLWENT XXI LO

Celem szkoły jest by absolwent osiągał sukces:

w nauce:

 • sprawnie posługiwał się językiem polskim, komunikował się w językach obcych,
 • korzystał z różnych źródeł informacji, potrafił zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, korzystał z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia,
 • dbał o  rozwój i kształcenie,
 • zdobył umiejętności: pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy.

w kulturze:

 • świadomie korzystał z dóbr kultury, 
 • był aktywny artystycznie – rozwijał pasje, uprawiał sport, śpiewał, grał na instrumencie, rysował, malował na miarę własnych możliwości;
 • umiał analizować docierające do niego informacje i był wobec nich krytyczny;

w społeczeństwie:

 • znał zasady dobrego wychowania;
 • umiał planować i organizować własny rozwój, 
 • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań, starał się przewidzieć skutki swoich działań, umiał rozróżniać dobro od zła;
 • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy,
 • był ciekawy świata,
 • umiał rozwiązywać problemy w sposób twórczy;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, nazywać swoje emocje i panować nad nimi, umiał zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy, był tolerancyjny wobec odrębności innych
 • umiał współpracować w grupie, 
 • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieniczne, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek,
 • stosował się do zasad ekologii, 
 • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca.